REZON

Software REZON byl vyvinut na katedře materiálového inženýrství a chemie pro vyhodnoceni pružných vlastností stavebních materiálů na základě nuceného kmitání. Zdrojový kód je napsán v jazyce C++ s důrazem na rozšiřitelnost. Program pracuje v operačních systémech Windows95/98/ME/2000/XP, nainstaluje se spuštěním instalačního souboru.

Popis software
Je-li vzorek při zkoušce rezonanční metodou vystaven mechanickým nárazům např. kladívkem, kmitá s rezonanční frekvencí. Frekvence kmitání se snímá rezonátorem přiloženým ke vzorku a přenáší na monitor. Vhodným umístěním rezonátoru a místa poklepu je možno měřit podélné, příčné a kroutící první rezonanční frekvence. Výsledné spektrum amplitud bude obsahovat jeden, případně více vrcholů, které odpovídají určité frekvenci.


Obr.1


Software REZON umožňuje rychlé, automatické stanovení dynamických modulů pružnosti v tahu a tlaku, ve smyku a Poissonovo číslo.
Frekvence podélného kmitání je dána vztahem:Vztah mezi frekvencí a modulem pružnosti je potom dán vztahem:

[Nm-2]


kde
ED dynamický modul pružnosti
fL frekvence podélného vlnění
ρ objemová hmotnost
l délka vzorku

Frekvence kroutícího kmitání je dána vztahem:Smykový modul z vlastní frekvence kroutícího kmitání se vypočte ze vztahu:

[Nm-2]

kde
GD je dynamický modul pružnosti ve smyku
k koeficient pro válce je k=1,0, pro čtvercový průřez k=1,183
fk první vlastní frekvence kroutícího kmitání v Hz

Při ohybovém kmitání modul pružnosti se vypočte ze vztahu:

[Nm-2]

kde
c je korekční součinitel závislý na poloměru setrvačnosti i/l (uvádí se v tabulkách)
foh frekvence ohybového kmitání v Hz
i poloměr setrvačnosti

Poissonovo čísloD) se stanovuje ze vztahu:Software REZON umožňuje jednak uložení naměřených a vypočtených dat v podobě textového souboru *.txt,


Příklad textového záznamu programu REZON


jednak uložení grafu se záznamem rezonančních frekvencí v několika grafických formátech pro jejich další využití.


Příklad grafického výstupu programu REZON


Stáhnout ZDE.


Úvod| Řešitelský tým| Konference

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved