KADET

Software KADET byl vyvinut na katedře materiálového inženýrství a chemie pro vyhodnocení laboratorních experimentů za účelem stanovení součinitele vlhkostní vodivosti. Program je schopen na základě jedné křivky navlhání nebo více vlhkostních křivek (po Boltzmanově transformaci) určit součinitel vlhkostní vodivosti zkoumaného materiálu. Oproti předchozím verzím nabízí tento program okamžitou zpětnou kontrolu vypočtených dat na základě jednoduchého počítačového experimentu. Zdrojový kód je napsán v jazyce C++ s důrazem na rozšiřitelnost. Program pracuje v operačních systémech Windows 95/98/ME/2000/XP a nově i ve Windows 7, nainstaluje se spuštěním instalačního souboru.

Popis programu:


Obr. 1: Úvodní nabídka


Na úvodní obrazovce uživatel načte soubor s naměřenými daty pomocí tlačítka „Otevřít vstupní soubor“ a „Načíst vstupní soubor“. V okně „Vlhkostní profil“ se okamžitě zobrazí načtená data. V případě nutnosti je možné naměřená data upravit zaškrtnutím políčka „Upravit data“ a následným upravením hodnot v tabulce. Po upravení dat je nutné hodnoty aktualizovat, rovněž je možné upravit původní hodnoty. Při úspěšném načtení souboru se automaticky vyplní pole „Alfa“, „Min. saturace“ a „Max. saturace“. Uživatel je pouze povinen vyplnit hodnotu pro čas měření (v případě Boltzmannovy transformace je nutné zaškrtnout příslušné políčko a vyplnit jednotlivé časy, viz obr. 2)


Obr. 2: Zadávání časů pro Boltzmannovu transformaci


Po vyplnění všech požadovaných hodnot a stisku tlačítka „Pokračovat na výpočet“ se program přesune do druhého okna (vuz Obr. 3), kde se nastavují parametry pro výpočet a probíhá samotný výpočet součinitele vlhkostní vodivosti a jeho ověření. V okně „Rekapitulace“ jsou k nahlédnutí parametry výpočtu, převzaté z předchozí nabídky a je zde předdefinovaný počet datových dvojic pro aproximaci součinitele vlhkostní vodivosti (defaultní nastavení je 100 datových dvojic). Po stisku tlačítka „Spustit výpočet“ dojde ke stanovení kappy a jejího vykreslení. Zároveň se v okně „Ověření výpočtem“ objeví výchozí vlhkostní profil, na základě kterého bude provedeno porovnání výpočtem. Po provedení kontroly může uživatel zapsat získané výsledky do souboru.


Obr. 3: Fáze výpočtu a ověření součinitele vlhkostní vodivosti


Stáhnout ZDE.


Úvod| Řešitelský tým| Konference

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved