DD Test


Soubor DDtest.exe je malý počítačový program, který nevyžaduje instalaci a je tedy snadno přenositelný (“software do klíčenky”). Slouží k výpočtu odhadu směrodatné odchylky a k rychlému a pohodlnému provádění Dean-Dixonova testu (známého též jako Q-test) na souborech paralelních stanovení o rozsahu 3 – 9 numerických položek.

Princip Q-testu spočívá v zjištění rozpětí R mezi největší a nejmenší naměřenou hodnotou (1) a následném stanovení odlehlosti Q1 respektive Qn obou krajních hodnot (2).


Rovnice 1:

R = xn – x1

Rovnice 2:

Pokud zjištěná odlehlost některé z těchto krajních hodnot překročí kritickou tabelovanou hodnotu, přikročí se k jejímu vyloučení.

Program DDtest se ovládá pomocí jednoduchého číselného menu. Při ukládání výsledků využívá Microsoft Notepad a jeho prostřednictvím ukládá výsledky do vlastního výsledkového archivu DDdata.TXT.

Po spuštění se v úvodním okně programu nejprve zvolí počet položek tvořících sadu paralelních stanovení a postupně se zadají jejich příslušné hodnoty.

Po potvrzení správnosti zadání program vypočte z vložených dat aritmetický průměr a příslušný výsledek zobrazí spolu vypočteným odhadem směrodatné odchylky. Odhad směrodatné odchylky je počítán na základě rozpětí dat. Pro informaci je uvedena i vydatnost takto stanoveného odhadu pro příslušný počet položek.

V dalším kroku jsou položky použité k výpočtu aritmetického průměru testovány na přítomnost odlehlé hodnoty.

Test je postupně prováděn na hladině významnosti 99%, 98 %, 95 % a 90%. Pokud dojde k vyloučení odlehlé hodnoty, zobrazí se vylučovací kritérium a proběhne automaticky nový kompletní výpočet s redukovanými daty.

Aritmetický průměr i směrodatná odchylka jsou zobrazeny s přesností odpovídající přesnosti vstupních dat. V závorce jsou zároveň uvedeny jejich hodnoty v méně zaokrouhleném formátu, který má usnadnit splnění požadavků některých zkušebních norem na podobu uváděných výsledků.

Zobrazený průběh celého výpočetního procesu je možné pojmenovat a stiskem tlačítka zapsat do archivního souboru DDdata.TXT. Zápis nových dat se provádí na počátek souboru. Při jakémkoliv následném otevření archivního souboru jsou tedy hned viditelné čerstvé výsledky.

Při používání programu DDtest je třeba mít na paměti, že korektně lze Q-test použít pouze k vyloučení jedné jediné hodnoty. Další vylučovací kroky provedené programem mají proto pouze upozornit, že naměřená data vykazují problematické rozdělení a jejich interpretaci je třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Skutečná podoba programu je nejlépe popsatelná s pomocí faksimile jednotlivých programovaných okének. Prvních šest okének (obr. 1 – 6) je ukázkou postupně rozsvěcených textových okének vlastní aplikace DDtest.

Na obr. 7 je výsledkové okénko zobrazené v programu Microsoft Notepad, na který aplikace DDtest dočasně přepíná. Současně s tímto výsledkovým okénkem je vždy rozsvíceno okénko informující o pozastavení aplikace DDtest (obr. 8). Po zavření výsledkového okénka (křížkem v pravém rohu) se znovu aktivuje úvodní okénko programu DDtest (obr. 8 se změní na obr. 1). Výpočtem odhadu směrodatné odchylky a vyloučením odlehlé položky může program DDtest přispět ke zvýšení kvality a věrohodnosti výsledků získávaných z malých počtů měření. Všechny výsledky získané při jeho používání mohou být snadno uloženy do jednoho přehledného archivního souboru.


Obr.1: Úvodní okénkoObr.2: Vyplněné zadávací okénkoObr.3: Opravovací okénkoObr.4: První výpočtové okénkoObr.5: Druhé výpočtové okénkoObr.6: Vyplněné okénko ukládající výsledekObr.7: Výsledkové okénkoObr.8: Okénko pozastaveného běhu programu ( rozsvícené společně s výsledkovým okénkem)

Stáhnout ZDE.


Úvod| Řešitelský tým| Konference

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved