Cíle

A1.            Dílčí cíle výzkumného záměru

 

Hlavním cílem projektu je vývoj a ověření komplexního systému metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních materiálů. Tento systém bude zahrnovat laboratorní metody pro měření tepelných, vlhkostních a mechanických vlastností, semi-scale metody pro testování tepelného, vlhkostního a mechanického chování vícevrstvých materiálových systémů, metody pro testování stavebních materiálů na výrobních linkách a metody pro diagnostiku a testování chování stavebních materiálů a jejich systémů in situ na staveništi a u dokončených staveb. Pro dosažení tohoto hlavního cíle je třeba splnit následující dílčí cíle:

 

1.    Analýza experimentálních metod pro stanovení tepelných, vlhkostních a mechanických vlastností používaných v současnosti se zaměřením na vyspělé měřicí technologie.

2.    Analýza současných matematických modelů a nástrojů pro počítačovou simulaci vhodných pro navrhování, zdokonalování a testování progresivních stavebních materiálů.

3.    Posouzení experimentálních metod vhodných k aplikaci pro různé typy materiálů v laboratorních podmínkách, semi-scale podmínkách, na výrobních linkách výrobců stavebních materiálů a v podmínkách stavebních konstrukcí.

4.    Posouzení nástrojů pro počítačovou simulaci vhodných pro navrhování, zdokonalování a testování progresivních stavebních materiálů.

5.    Konstrukce komplexního systému metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních materiálů zahrnujícího jak experimentální tak i počítačové metody.

6.    Ověření funkčnosti navrženého systému na několika typech materiálů a materiálových systémů běžně používaných ve stavebnictví.

7.    Aplikace navrženého systému na řízený návrh nových nebo zdokonalených stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů pomocí laboratorních metod, semi-scale metod a nástrojů pro počítačovou simulaci.

8.    Formulace doporučení pro použití navrženého komplexního systému metod ve výzkumných laboratořích a v průmyslových podmínkách.

 

 

 

 

 

 

 

A2.            Časový harmonogram řešení výzkumného záměru

 

Etapa 1 Leden - prosinec 2007

1.1.Analýza experimentálních metod pro stanovení tepelných, vlhkostních a mechanických vlastností používaných v současnosti se zaměřením na vyspělé měřicí technologie – Dílčí cíl 1, část 1: teoretický rozbor a provedení orientačních testů.

1.2. Analýza současných matematických modelů a nástrojů pro počítačovou simulaci vhodných pro navrhování, zdokonalování a testování progresivních stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů - Dílčí cíl 2, část 1: teoretický rozbor a provedení orientačních testů.

 

Etapa 2 Leden - prosinec 2008

2.1  Analýza experimentálních metod pro stanovení tepelných, vlhkostních a mechanických vlastností používaných v současnosti se zaměřením na vyspělé měřicí technologie - Dílčí cíl 1, část 2: modifikace metod používaných v současnosti, návrh zdokonalených experimentálních uspořádání a implementace nových metod.

2.2.Analýza současných matematických modelů a nástrojů pro počítačovou simulaci vhodných pro navrhování, zdokonalování a testování progresivních stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů - Dílčí cíl 2, část 2: modifikace počítačových programů používaných v současnosti, implementace nových matematických modelů.

 

Etapa 3 Leden - prosinec 2009

3.1  Hodnocení a posuzování experimentálních metod vhodných k aplikaci pro různé typy materiálů v laboratorních podmínkách, semi-scale podmínkách, na výrobních linkách výrobců stavebních materiálů a v podmínkách stavebních konstrukcí na základě souboru experimentů s různými metodami, různými materiály a různými podmínkami provedených pro nová a zdokonalená experimentální uspořádání - Dílčí cíl 3, část 1.

3.2  Hodnocení a posuzování nástrojů pro počítačovou simulaci vhodných pro navrhování, zdokonalování a testování progresivních stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů na základě souboru počítačových simulací pro různé metody, různé materiály a různé podmínky provedených s novými a zdokonalenými počítačovými programy - Dílčí cíl 4, část 1.

 

Etapa 4 Leden - prosinec 2010

4.1  Syntéza analytických dat, získaných ve fázi hodnocení experimentálních metod pro určení tepelných, vlhkostních a mechanických vlastností stavebních materiálů - Dílčí cíl 3, část 2.

4.2  Syntéza analytických dat, získaných ve fázi hodnocení matematických modelů a počítačových programů pro navrhování, zdokonalování a testování stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů - Dílčí cíl 4, část 2.

4.3  Konstrukce komplexního systému metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních materiálů zahrnujícího jak experimentální, tak i počítačové metody - Dílčí cíl 5.

 

Etapa 5 Leden - prosinec 2011

5.1  Ověřování funkčnosti navrženého systému na různých typech materiálů a materiálových systémů běžně používaných ve stavebnictví - Dílčí cíl 6, část 1: zaměření na laboratorní metody.

5.2  Ověřování funkčnosti navrženého systému na různých typech materiálů a materiálových systémů běžně používaných ve stavebnictví - Dílčí cíl 6, část 2: zaměření na semi-scale metody.

5.3  Aplikace navrženého systému na řízený návrh nových nebo zdokonalených stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů pomocí laboratorních metod, semi-scale metod a nástrojů pro počítačovou simulaci - Dílčí cíl 7, část 1: počítačová identifikace ideálních parametrů materiálových systémů, přizpůsobení technologie výroby materiálů, laboratorní a počítačová analýza funkčnosti nových materiálových systémů.

 

Etapa 6 Leden - prosinec 2012

6.1  Ověřování funkčnosti navrženého systému na různých typech materiálů a materiálových systémů běžně používaných ve stavebnictví - Dílčí cíl 6, část 3: zaměření na monitorování kvality stavebních materiálů na výrobních linkách.

6.2  Ověřování funkčnosti navrženého systému na různých typech materiálů a materiálových systémů běžně používaných ve stavebnictví - Dílčí cíl 6, část 4: zaměření na testování v podmínkách in situ.

6.3  Aplikace navrženého systému na řízený návrh nových nebo zdokonalených stavebních materiálů a jejich vícevrstvých systémů pomocí laboratorních metod, semi-scale metod a nástrojů pro počítačovou simulaci - Dílčí cíl 7, část 2: návrh ideálního materiálového systému, testování pomocí semi-scale měřící technologie, predikce dlouhodobého chování systému na základě počítačové analýzy.

 

Etapa 7 Leden - prosinec 2013

7.1  Analýza dat získaných při ověřování funkčnosti navrženého systému zaměřená na způsoby využití výsledků projektu různými skupinami potenciálních uživatelů - Dílčí cíl 8, část 1.

7.2  Syntéza analytických informací pro sumarizaci shromážděných dat a pro přijetí závěrů k doporučeným způsobům praktické aplikace systému- Dílčí cíl 8, část 2.

7.3  Formulace doporučení pro využití navrženého komplexního systému metod ve výzkumných laboratořích a v průmyslových podmínkách- Dílčí cíl 8, část 3.

 

 

 

 

 

 

 


Úvod| Řešitelský tým| Konference

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved