Předměty na K123


123MAI - Materiálové inženýrství

Přednášející:

prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. ( pavlikz@fsv.cvut.cz ), prof. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. ( milena.pavlikova@fsv.cvut.cz )

Cvičící:

Ing. Lukáš Fiala, Ph.D. ( fialal@fsv.cvut.cz )
Ing. Jiří Maděra, Ph.D. ( madera@fsv.cvut.cz )

Informace k předmětu:

Časový plán

Informace ke zkoušce:
Zkouška je písemná sestávající z deseti teoretických otázek. Pouze v nerozhodných případech je možná také ústní forma zkoušky.


Studijní materiály:
Poruchy, vlastnosti 1, vlastnosti 2, stavební kámen, plasty a kompozity, malty a omítky.

Skripta:
Materiálové inženýrství

Získání zápočtu:
- absolvování laboratorních cvičení – 6 (povolena jedna absence)
- absolvování testu
- vypracování a odevzdání elaborátů z laboratorních cvičení
Další informace v ppt prezentaci 1. přednášky

Ukončení kurzu - zkouška:
- písemná část
- ústní pohovor

Účas na přednáškách je doporučená!
 
Další informace v ppt prezentaci 1. přednášky

Přednášky - obsah

Úvodní hodina – organizace výuky, podmínky udělení zápočtu a absolvování zkoušky, časový harmonogram výuky, doporučená literatura, úvod do problematiky materiálového inženýrství – etapy vývoje materiálů pro stavebnictví, základní úlohy materiálového inženýrství – prof. Pavlík
 
Stavba hmoty –
stavba atomu, rozdělení prvků podle elektronové konfigurace, PTP a její zákonitosti, chemické vazby,  povaha a velikost soudružných sil – prof. Pavlíková

Skupenství látek – látky plynné, kapalné, pevné – krystalické a amorfní látky, krystalové mřížky, poruchy krystalových mřížek, heterogenní látky, fázové přechody – prof. Pavlíková


Vlastnosti reálných stavebních hmot I – textura, struktura, idealizované mikrostruktury, základní fyzikální vlastnosti materiálů, pórovitost otevřená uzavřená, distribuce pórů, vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů – vlhkost, nasákavost, vzlínavost, sorpční izotermy, retenční křivky vlhkosti, součinitel difúze, faktor difúzního odporu, propustnost  - prof. Pavlík

Stavební kámen
– význam stavebního kamene z pohledu historie stavitelství a současných možností uplatnění, vztah mezi strukturou kamenů a jejich fyzikálními vlastnostmi, faktory degradace stavebních kamenů, konzervace a konsolidace narušených kamenů – prof. Pavlík
 
Vlastnosti reálných stavebních hmot II
– tepelné vlastnosti stavebních hmot – mechanismy transportu tepla, normové veličiny, tepelná vodivost, měrná tepelná kapacita, délková a objemová teplotní roztažnost, tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, metody měření, příklady vlastností materiálů, akustické vlastnosti stavebních hmot – vlnový odpor, akustická tvrdost, činitel zvukové pohltivosti, šíření zvuku, vlastnosti běžných stavebních materiálů, mechanické vlastnosti ve vztahu k vlhkosti a teplotě – prof. Pavlík

Dřevo - 
vztah mezi strukturou a vlastnostmi, růst dřeva – definice dřeva, rozdělení dřevin, molekulární, anatomická a makroskopická stavba dřeva – geometrická struktura, složení dřeva, fyzikální vlastnosti dřeva – vlhkost, hustota, tepelné vlastnosti, elektrické
vlastnosti, akustické vlastnosti, mechanické parametry (tvrdost dřeva), chemické vlastnosti – mez nasycení buněčných stěn, řezy dřeva, zkoušení dřeva – anizotropie dřeva, materiály na bázi dřeva ve stavebnictví, příklady aplikace dřeva ve stavebnictví, biologická koroze dřeva, ochrana dřeva

Sklo a plasty –
vztah mezi strukturou a vlastnostmi, rozdělení , chemické složení  - prof. Pavlíková

Beton
-  vztah mezi strukturou a vlastnostmi – chemie cementu, vznik porézní struktury betonu, hydratace cementu, struktura betonu, voda v hydratované cementové mikrostruktuře, póry v hydratované cementové mikrostruktuře, vnitřní a vnější faktory ovlivňující porézní strukturu betonu,
         – vliv porozity na vlastnosti betonu – pevnost, permeabilita, tepelná vodivost, vliv vnějších podmínek na vlastnosti betonu – působení vysokých teplot, vliv nízkých teplot, destrukce betonu vlivem působení agresivních látek,
Vysokopevnostní a vysokohodnotný beton – vývojové etapy výroby betonů vysokých pevností, vztah pórovitosti a pevnosti hydratovaného cementového pojiva, jemnost mletí, plastifikační přísady – princip ztekucování, teplota hydratace, přísady a příměsi slínku, principy výroby vysokohodnotného betonu - prof. Pavlík

Metody zjišťování složení a struktury stavebních materiálů - odběr a uchování vzorků, kvylitativní a kvantitativní analýza, klasické a moderní analytické metody - prof. Pavlíková
 
Degradace stavebních materiálů
– chemická, fyzikální, fyzikálně-chemická a biologická degradace, příčiny degradace a koroze, degradace betonu, degradace vápenato-uhličitanových pojiv, degradace vlivem vodorozpustných solí, degradace teplotou, koroze výztuže – prof. Pavlíková

Laboratorní cvičení
1. Úvodní cvičení – bezpečnost práce, základní pravidla práce v laboratoři, vzorový laboratorní protokol. Rozdělení studentů do pracovních skupin.
Prezentace - úvodní cvičení - informace k organizaci a náplni cvičení, vzorový protokol.

Úloha bude do cvičení začleněna dle vytížení laboratoří v průběhu semestru (informace mailem): Sítový rozbor rozdělení velikosti částic sypkých materiálů - stanovení velikosti částic, prosévací zkouška, laserový analyzátor velikosti částic.
Zadání laboratorní úlohy - prosévací zkouška

2. Základní materiálové parametry porézních stavebních materiálů - experimentální určení objemové hmotnosti, hustoty matrice, nasyceného obsahu vlhkosti, celkové otevřené pórovitosti – gravimetrická metoda, metoda vakuové nasákavosti, pyknometrie.
Zadání laboratorní úlohy - základní materiálové parametry
Prezentace

3. Transport kapalné vlhkosti - vodorovná nasákavost, metody měření obsahu vlhkosti – kapacitní metody, odporové metody, elektromagnetikcé metody inverzní analýza koncentračních profilů vlhkosti.
Zadání laboratorní úlohy - transport vody transport vodní páry
Formulář - nasákavost
Prezentace - transport vody

4. Transport vodní páry
porézním prostředí, misková metoda bez teplotního spádu, stanovení součinitele difúze vodní páry a faktoru difúzního odporu.
Prezentace - transport vodní páry

5. Tepelné vlastnosti stavebních materiálů – stanovení součinitele tepelné vodivosti a objemové měrné tepelné kapacity pro suché materiály a v závislosti na narůstajícím obsahu vlhkosti – aplikace impulsních metod.
Zadání laboratorní úlohy - tepelná vodivost
Prezentace

6. Dynamická viskozita, kapaliny newtonovské, ne-newtonovské, Stokesův vztah. Praktické stanovení viskozity kapalin.
Zadání laboratorní úlohy - měření koeficientu dynamické viskozity 
+ Práce s mikroskopem - příprava vzorků, pozorování textury stavebních materiálů
Zadání laboratorní úlohy - práce s mikroskopem
Prezentace

Přednáška beton - ke stažení zdeZpět na seznam předmětů


Základní informace (Basic information) | Předměty (Subjects)

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved

canli bahisrus escortşişli escortistanbul escortagario unblockedkiralık bahis sitesizynga chipzynga chipchip satın aldairesel kapı motorugaziantep escortturkey yacht chartergaziantep escort