Předměty na K123


123SHR - Stavební hmoty

Přednášející:

Ing. Miloš Jerman, Ph.D. ( milos.jerman@fsv.cvut.cz )
Doc. Ing. Martin Keppert, Ph.D. ( keppert@fsv.cvut.cz ).

Cvičící:

Ing. Lenka Scheinherrová ( lenka.scheinherrova@fsv.cvut.cz )

Informace k předmětu:

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Přednáší se v prvním ročníku v zimním semestru.
Rozsah: 3 hodiny přednášek + 2 hodiny cvičení týdně
Povinný předmět pro program Stavitelství
Rozvrh a vyučující předmětů Stavební hmoty - zimní semestr 2017/2018 

PŘEDNÁŠKY

Hlavní tématické okruhy a věcné pojmy
 

CVIČENÍ

Obsah cvičení:
 • Úvod
 • 5 laboratorních úloh
 • 4 teoretické semináře
 • 2 příkladové hodiny
 • Závěr

Program cvičení

Celkový harmonogram cvičení zimního semestru 2017/2018 (pro nahrazování)

Laboratorní cvičení

Návody a formuláře k laboratorním úlohám:
Laboratorní cvičení L1: Zkoušky cementu  -  I. část
Laboratorní cvičení L2: Zkoušky kameniva
Laboratorní cvičení L3: Zkoušky cementu - II. část
Laboratorní cvičení L4: Moduly pružnosti
Laboratorní cvičení L5 + L6: Pevnost v tahu a Tepelná vodivost
Všechny návody  - zip

Organizační a bezpečnostní pokyny pro práci v laboratořích

Semináře

Semináře se konají vždy v A338 a jsou  tématicky zaměřeny
Hlavní náplní seminářů jsou studentské prezentace
 • Seminář 1: Materiály pro svislé nosné konstrukce
 • Seminář 2: Materiály pro vodorovné konstrukce, obklady a výplňové konstrukce
 • Seminář 3: Materiály pro tepelné izolace
 • Seminář 4: Materiály pro hydroizolace a povrchové úpravy

Nabídka témat prezentací
Pravidla pro prezentace
Pokyny pro vypracování seminární práce
Šablona pro vypracování seminární práce


Příkladové hodiny

Řešení vzorových příkladů ke zkoušce.
 • Příklady 1: objemová hmotnost, hustota, nasákavost a vlhkost, hutnost, pórovitost, sypná hmotnost, mezerovitost, čára zrnitosti (místnost A338 nebo D1050)
 • Příklady 2:  pevnosti (tlak, tah, ohyb, příčný tah) , modul pružnosti, návrh betonové směsi (místnost A338)

Podmínky zápočtu

Účast ve cvičeních 75 % ( tj. 9 cvičení)
- z toho 100 % účast na laboratorních cvičeních (lze nahradit s jinou skupinou po dohodě s vyučujícím i v předmětech SH01 a SHMA - viz rozvrh a harmonogram příslušných předmětů). Náhrada se dokazuje podepsaným potvrzením od vyučujícího, u kterého náhrada proběhla
• Povinná účast na semináři, ve kterém má student připravenou prezentaci
• Průběžná příprava na laboratorní hodiny a aktivita při provádění laboratorních prací. Příprava je kontrolována na začátku hodiny. Příprava i aktivita jsou bodovány.
Přednesení prezentace ke spokojenosti vyučujícího. Při nevyhovující prezentaci může vyučující zadat seminární práci většího rozsahu.
Odevzdání 5 protokolů věcně i numericky správně zpracovaných
• 20% studentů s nejhoršími bodovými výsledky (vyučující může počet studentů zvýšit až na 100 %) –  úspěšný zápočtový test


LITERATURA
 • přednášky - způsob případného uveřejnění sdělí přednášející
 • elektronická verze knihy Stavební hmoty zde
 • Stavební hmoty (L.Svoboda a kol.), odborná publikace, nakladatelství Jaga, Bratislava 2007 (2. vydání), 2004 (1. vydání)
 • Stavebné materiály (L.Svoboda a kol.), odborná publikácia, vydavatel´stvo Jaga, Bratislava 2005
 • povolená pomůcka ke zkoušce - vytisknout na jeden list A4
 • opravy tiskových chyb v knize Stavební hmoty.Zpět na seznam předmětů


Základní informace (Basic information) | Předměty (Subjects)

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved