Předměty na K123


123CHO - Chemie

Přednášející:

Milena Pavlíková (K123), Martin Keppert(K123), Jana Nábělková (K144)
( milena.pavlikova@fsv.cvut.cz )

Cvičící:

Ing. Martina Záleská ( martina.zaleska@fsv.cvut.cz )
Ing. Jaroslav Pokorný ( jaroslav. pokorny@fsv.cvut.cz )
RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. ( klara.kobeticova@fsv.cvut.cz )

Informace k předmětu:

Laboratorní cvičení se konají v místnosti D1049.

V rámci cvičení z chemie, CHO-repetitorium, byla kolektivem autorů připravena skripta. Ke stažení zde.

Získání zápočtu:
1. absolvování praktických laboratorních cvičení – 3 (povolena jedna absence s včasnou omluvou)  a zvolena forma náhrady cvičení,
2. vypracování a odevzdání protokolů z laboratorních cvičení,
3. absolvování testu - část názvosloví a reakce - nejméně na 50 %,
                                   část příklady - nejméně na 50 %.

Další informace na první přednášce a cvičení.


Ukončení kurzu - zkouška:
1. písemná část - vypracování na nejméně 50 %, 
2. ústní pohovor - doplňující otázky k testu.
Zkouška zahrnuje všechno učivo přednášek 1.-12., které jsou přednášeny v rámci K144 a K123. Přednášky 1.-6. najdete na stránkách katedry K144, 7.-12. níže.

Účast na přednáškách je doporučená!
Povinná účast na praktických laboratorních cvičeních!

Anotace přednášek:
1. Úvod do studia chemie na FSv, základy obecné chemie, názvosloví anorganických a organických sloučenin, vazby ve sloučeninách, základní chemické zákony. (K144)
2. Chemické reakce, kinetika chemických reakcí, základy fyzikální chemie: fázové rovnováhy, disperzní soustavy, disociace, hydrolýza, základy elektrochemie, rovnováhy v roztocích elektrolytů, termochemie. (K144)
3. Voda: koloběh vody v přírodě, fyzikálně chemické vlastnosti vody, chemické složení, přítomnost látek ve vodě a jejich význam (K144)
4. Voda: pitná a odpadní voda, úprava vody, voda ve stavebnictví, náporová voda, ochrana vody. (K144)
5. Vzduch a ovzduší: složení atmosféry, znečišťování ovzduší, rozptyl a šíření znečištění v ovzduší, reakce v ovzduší, základní složky znečištění atmosféry, ochrana ovzduší. (K144)
6. Půda: složení, vlastnosti, znečištění, chemie půdy, půda z pohledu stavebnictví, ochrana půdy, remediace kontaminovaných půd. (K144)
 7. Chemické složení surovin pro stavebnictví (primární a druhotné), chemie anorganických stavebních pojiv I.  (K123)
8. Chemie anorganických stavebních pojiv II, kamenivo, beton. (K123)
9. Chemické vlastnosti skla, keramiky, žárovzdornin. (K123)
10. Kovy ve stavebnictví (obecné vlastnosti, chemické vlastnosti, koroze, ochrana proti korozi). (K123)
11. Makromolekulární látky: makromolekulární látky na bázi uhlíku a křemíku, plasty ve stavebnictví (obecné vlastnosti, chemické vlastnosti), nejběžněji používané plasty, plastbetony, polymerbetony, ostatní materiály. Dřevo a celulóza (chemické složení, znehodnocující činitelé, ochrana), živice (asfalty, dehty, smola). (K123) 
12. Degradace stavebních nekovových materiálů- fyzikální, chemická, biologická. Vady výrobků z chemického hlediska. Odběry vzorků a jejich příprava k analýze, teoretické základy klasické kvantitativní a kvalitativní analýzy. Chyby chemických stanovení, zpracování a interpretace výsledků zkoušek. (K123)


Podklady k výuce:
Cvičení 1:  příklady
                  Tab. 1 - přehled iontů
                  předpony
                  cvičné vzorce
Cvičení 2: příklady
                  základní veličiny dle soustavy SI
                  veličiny
Cvičení 3: příklady

Cvičení 4: podklady pro laboratorní cvičení
                  Bezpečnost práce

Cvičení 5: podklady pro laboratorní cvičení

Cvičení 6: podklady pro laboratorní cvičení
 
Podklady pro zkoušku

Konzultační hodiny:
prof. Pavlíková - dle dohody mailem
doc. Keppert - dle dohody mailem
Ing. Záleská - po domluvě
Ing. Pokorný - po domluvě
Ing. Kobetičová - po domluvě


Zpět na seznam předmětů


Základní informace (Basic information) | Předměty (Subjects)

© Ing. Lukáš Fiala 2009. All rights reserved