Vlastnosti materiálů

Stavební konstrukce se v běžné praxi skládají z několika materiálových vrstev, z nosné vrstvy a omítky/omítek. Nosná vrstva je reprezentována přírodními nebo umělými kameny, na něž je nanesena jedna nebo více vrstev omítky. Je potřebná znalost velkého množství materiálových parametrů jednotlivých vrstev, aby bylo možné pomocí matematickofyzikálních modelů stanovit veličiny popisující chování materiálu.

Reálné klimatické podmínky

Při predikci chování stavební konstrukce je neméně důležité stanovení podmínek okolního prostředí, kterým je konstrukce vystavena. V zásadě jde o definování vnitřního prostředí, které je neměnné a prostředí vnějšího, které je reprezentované reálnými klimatickými daty. Klimatická data musí reprezentativně popsat sledovanou oblast, tj. místa s mírným a extrémním prostředím.

Znalostní databáze

Znalostní databáze pomáhá při rozhodování o vhodnosti použití konstrukce z vybraných materiálů v daných klimatických podmínkách. Jejím obsahem jsou výsledky získané aplikací vhodných matematickofyzikálních modelů. Umožňuje porovnávat jednotlivé varianty volby vrstev materiálů. Obecně je možné nad těmito daty provádět různá statistická vyhodnocení.

Zajímá Vás to? Kontaktujte nás.


Znalostní databáze byla připravena v rámci projektu NAKI na:

ČVUT v Praze
Fakultě stavební
Katedře materiálového inženýrství a chemie
Thákurova 7
166 29 Praha 6 - Dejvice